คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานกระทุ่มแบน TRADE FAIR 64🐟🐟🐟🐟 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบน โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระทุ่มแบน TRADE FAIR 64 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอกระทุ่มแบน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าโรงงาน ของดีอำเภอกระทุ่มแบน โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 เพื่อสรุปการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญการประชุมดังนี้ 1 : แนะนำข้าราชการและพนักงานราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 2 : สรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของทั้ง 3 อำเภอ 4 กลุ่มงาน 3 : การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 4 : สรุปผลส่งรายงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยอำเภอเมืองสมุทรสาครได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่สนุก เพื่อกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทยในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงกิจกรรมประกวดลายผ้า ส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร 6 : ผลการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2564 7 : เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน 8 : การสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และขยายผลการขับเคลื่อน “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” นโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน 📸พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสาคร และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสมุทรสาคร 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนางสาวรวิพร รอดเกาะ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสมุทรสาคร วางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสาคร และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood 📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าวกระทุ่มแบน TRADE FAIR 64🐟🐟🐟🐟 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวกระทุ่มแบน TRADE FAIR 64 โดยเป็นการร่วมแถลงข่าวระหว่างอำเภอกระทุ่มแบน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าโรงงาน ของดีอำเภอกระทุ่มแบน โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวคุณัญญา มณีพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมกับสำนักเลขานุการกรม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสาคร 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรม พร้อมคณะ ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood 📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร🐟🐟🐟🐟 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมฯ ประเด็นการประชุม มีดังนี้ 1 : แจ้งกำหนดการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร 2 : รายงานความพร้อมในการเตรียมงานของคณะกรรมการฯ ในแต่ะละคณะ #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood 📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนที่ควรรู้” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนการให้บริการทางเงิน และการบริหารการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี และมีคุณภาพต่อไป #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood 📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “1 ปีที่ก้าวผ่าน วันวานที่บากบั่น ของพวกเราชาว พช.สมุทรสาคร”🐟🐟🐟🐟 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “1 ปีที่ก้าวผ่าน วันวานที่บากบั่น ของพวกเราชาว พช.สมุทรสาคร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ อดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาเป็นวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood 📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค.) ครั้งที่ 10/2565 🐟🐟🐟🐟 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค) ครั้งที่ 10/2565 โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ประเด็นการประชุมมีดังนี้ 1 : สถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2 : รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค (ด้านความมั่นคง) 3 : รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 : ความคืบหน้าผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร 5 : สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ให้สมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านโคกขาม เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี #SMART SK # โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร