ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

การจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

การจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร