หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.2/ว 6192  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.2/ว 6192 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.2/ว 6010  ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.2/ว 6010 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564