7 ต.ค. 2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมย่อยที่ ๔ การส่งเสริมช่องทางการตลาดผักปลอดสารพิษแบบครบวงจรกิจกรรมย่อยที่ ๒ เปิดตัวสินค้าและส่งเสริมช่องทางการตลาดผักปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

7 ต.ค. 2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมย่อยที่ ๔ การส่งเสริมช่องทางการตลาดผักปลอดสารพิษแบบครบวงจรกิจกรรมย่อยที่ ๒ เปิดตัวสินค้าและส่งเสริมช่องทางการตลาดผักปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

10 ส.ค. 2564 : ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 ส.ค. 2564 : ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 ส.ค. 2564 : ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 ส.ค. 2564 : ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)