ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565

พช.สมุทรสาคร….ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร ระดับครัวเรือน ผ่านระบบ Zoom meeting