โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางศลิษา ม่วงใหม่

นางศลิษา ม่วงใหม่

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรชาติ ตันติปาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร

นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โครงสร้างบุคลากร
(Visited 2 times, 1 visits today)