โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางศลิษา ม่วงใหม่

นางศลิษา ม่วงใหม่

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา
นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายทศพร  แก้วดี
นายทศพร แก้วดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นายณัฐชัย สุดตาชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุวรรณา สิทธิ์เสนี
นางสาวสุวรรณา สิทธิ์เสนี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฐิติวรรณ  อินสาย
นางสาวฐิติวรรณ อินสาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลิขิตผลิน
นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววาทินี สมณะ
นางสาววิทินี สมณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศุภิสรา นันทะเส
นางสาวศุภิสรา นันทะเส
นักการตลาดรุ่นใหม่
นางสาวสุพรรษา กอวัง
นางสาวสุพรรษา กอวัง
นักการตลาดรุ่นใหม่

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทัตพิชาภรณ์ คำวรรณะ
นางสาวทัตพิชาภรณ์ คำวรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพุทธิ สถาพรเกษมสุข
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริวรรณ  ชำนาญเหนาะ
นางสาวศิริวรรณ ชำนาญเหนาะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โครงสร้างบุคลากร
นางสาวสุมาลี เกรียงไกศร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐชนก มานัส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา วงศ์ขัติยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธนาพร  ภมรพล
นางสาวธนาพร ภมรพล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิดาภา ทิพย์เจนรวี
นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวศรินทร์ยา วรรณเรศ
นางสาวศรินทร์ยา วรรณเรศ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวหัสดาพร ขันนอก
นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 2 times, 1 visits today)