ข่าวประชาสัมพันธ์

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🐟🐟🐟🐟

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🐟🐟🐟🐟

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🙂1.พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ดำเนินการ ดังนี้
– ณ บ้านสันดาบ หมู่ที่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ดำเนินกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565
– ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาคร หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการติดตามเยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีแหล่งจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร
– ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านสันดาบ หมู่ที่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านสันดาบ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ และแนวทางการติดตามหนี้อีกด้วย
🙂2. พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน โดยนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ได้ดำเนินการ ดังนี้
– ณ ชุมชนแปะกง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน บูรณาการกับเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครัวเรือน
– ณ บ้านโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลการดำเนินงาน และกิจกรรมเครือข่าย โดยคณะกรรมการได้นำเสนอปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ อาทิเช่น การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้สามารถเป็น “ทุนชุมชน” ที่แท้จริง และยังช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบ ให้สามารถปลดหนี้ได้ รวมถึงการดูแลสวัสดิการของสมาชิกทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” และดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางคุณธรรม ๕ ประการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#SMART SK
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงาน พช.อำเภอเมืองสมุทรสาคร/พช.อำเภอกระทุ่มแบน

(Visited 1 times, 1 visits today)