ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
โดยนางเตือนจิตร์ รักร้อย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มีประเด็นวาระการประชุม ประกอบด้วย
1 : พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันเห็นชอบงบการเงินของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
2 : พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
3 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเพื่อให้สามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประมวลกฎหมายรัษฎากรได้อย่างถูกต้อง

#SMART SK
# โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)