ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2565

พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2565 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายนางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม
ประเด็นการประชุม ประกอบด้วย
1 : ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2565 มีการรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 12,358 คน คิดเป็นร้อยละ 100.35 ยังคงเหลือเป้าหมายที่ต้องรับสมัครเพิ่มจำนวน 43 คน
2 : รายงานการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ปีที่อนุมัติ พ.ศ.2556-2564
3 : หนี้ที่ใกล้จะขาดอายุความกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566
4 : พิจารณาเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านแพ้ว
5 : พิจารณาอนุมัติเงินรับรอตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อตัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6 : พิจารณาอนุมัติขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานพัฒนาชุมชนสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)