ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565

พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายนายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการพัฒนายกระดับไปสู่การมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการพัฒนา โดยการได้รับการรับรองจากหน่วยงานและภาคี
ในการนี้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมฯ ประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1 : การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
2 : การแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2565
3 : รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
4 : แบบแสดงเครื่องชี้วัดการพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาตนเอง ของผู้ที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
5 : การตรวจประเมินผู้ขอรับการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)