ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว

พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และนายสมศักดิ์ บุญเรือง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทุกจังหวัดให้เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2565 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในพื้นที่บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร
(Visited 1 times, 1 visits today)