ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด

🐟🐟สมุทรสาคร เมืองแห่งความสุข🐟

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พบปะและมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้ การทำงานเป็นทีม ไม่แบ่งแยก การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อเป็นแรงขับในการทำงาน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Chang For Good

(Visited 1 times, 1 visits today)