ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาครเดินหน้าเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

พช.สมุทรสาครเดินหน้าเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

พช.สมุทรสาครเดินหน้าเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการอบรมและมอบนโยบายการอบรมโครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนานาชุมชน หลักสูตร “เทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยากรบรรยาย เป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และนักการตลาด รวมจำนวน 15 คน

วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการบริการในปัจจุบัน ความเข้าใจในขั้นตอนการจำหน่ายสินค้า OTOP เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีรายรายได้เพิ่มขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)