ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดสมุทรสาครประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดสมุทรสาครประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร (กพสจ.) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม ” ตามรอยแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยและร่วมขับเคลื่อน ใส่ผ้าไทย และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต และการขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (งบอุดหนุน) กิจกรรมของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)