โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางรัชนี โพธิสัตยา

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรชาติ ตันติปาลี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุวรรณา รอดเรือง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสุมิตรา บุญโสดากร

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)