ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 25 มีนาคม 63

เวลา 13.30 น.

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย (201)

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาครร่วมประชุม ก่อนการประชุมได้มีมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้ คณะได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมจำนวนเงิน 3,547,015 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้

1) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,508,140 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2) ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,038,875 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

(Visited 1 times, 1 visits today)