ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาครรับฟังการประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference

วันที่ 9 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาครรับฟังการประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม การสื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกำหนดแนวทาง กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์   ชัยคุณแสง  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา  รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรการพัฒนา ติดตามการประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference โดย ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)