สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว  งบประมาณ 1,800,000 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ประกาศ / หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0417.3/ว2640 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด ที่ มท 0417.3/ว2640 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่